Specjalista DDD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADECTWA "SPECJALISTY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI"

Świadectwo "Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji" zwanym dalej
"Specjalisty" jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji zawodowych.

1. Świadectwo "Specjalisty" może uzyskać członek Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zwanym dalej PSPDDiD legitymujący się 3-letnim okresem przynależności.

2. Ubiegający się o świadectwo "Specjalisty" powinien złożyć do Zarządu PSPDDiD wniosek wg określonego wzoru (zał. Nr 1) wraz z dokumentami:
a) zaświadczenie ( świadectwa, certyfikaty ) odbytych szkoleń wymaganych niniejszym regulaminem, organizowanych przez PSPDDiD
lub
b) zaświadczenie z egzaminu złożonego przed Komisją Egzaminacyjną
z tematyki zawartej w zał. Nr 2

3. Zaświadczenia, o których mowa w pkt. 2, a dotyczą odbycia następujących szkoleń :
a) szkolenie podstawowe z zakresu ddd
b) szkolenie II stopnia z zakresu dezynfekcji
c) szkolenie II stopnia z zakresu dezynsekcji
d) szkolenie II stopnia z zakresu deratyzacji
e) szkolenie z zakresu "DDD systemach jakości"
f) szkolenie z zakresu " DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych"
g) szkolenie uprawniające do nabywania i posługiwania się środkami toksycznymi i bardzo toksycznymi z up. WIOR
4 . Wnioski o przyznanie świadectawa "Specjalisty " wraz z wymaganymi dokumentami
weryfikuje Komisja ds. Szkoleń i Kwalifikacji Zawodowych i po ich zaopiniowaniu
przekazuje do zatwierdzenia Prezydium Zarządu PSPDDiD.

5. Prezydium Zarządu PSPDDiD zatwierdza przedłożone wnioski i podejmuje uchwałę o przyznaniu świadectwa "Specjalisty"

6. Zainteresowanemu przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji Prezydium
do PSPDDiD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7. Wnioski o przyznanie świadectwa " Specjalisty"" rozpatrywane będą w terminie
60 dni od ich złożenia.

8. Wnioski niekompletne, bez wymaganych dokumentów będą zwracane w celu ich uzupełnienia.
9. Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w pkt.2b będzie zwoływane w zależności od potrzeb.

10. Egzaminy przeprowadzane będą odpłatnie, a wysokość opłaty ustalana będzie każdorazowo w zależności od ilości osób przystępujących do egzaminu.

11. Świadectwo "Specjalisty w zakresie ddd" przyznawane jest na okres 5 lat.

12. Przedłużenia ważności "Świadectwa Specjalisty" dokonuje Prezydium Zarządu PSPDDiD po udokumentowaniu przez zainteresowanego uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, konferencjach organizowanych przez PSPDDiD w wymiarze nie mniejszym niż 75 godzin rozliczonych w ciągu 5 lat. Niespełnienie tych wymagań powoduje wygaśnięcie uprawnień do posługiwania się tytułem specjalisty.
Odebranie uprawnień do posługiwania się tytułem specjalisty może nastąpićdecyzją Prezydium na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Od decyzji Prezydium przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji.

13. Informacje o przyznaniu, przedłużeniu, wygaśnięciu lub utraceniu uprawnień do posługiwania się tytułem "Specjalisty" publikowane będą w Biuletynie PSPDDiD i na stronie internetowej Stowarzyszenia.

14. O przyznaniu, przedłużeniu, wygaśnięciu lub utraceniu uprawnień do posługiwania się tytułem "Specjalisty" Zarząd Stowarzyszenia powiadamia właściwe terytorialnie organy wojewódzkie i powiatowe Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

-----> POBIERZ WNIOSEK <----- (dokument w formacie MS Word)
*Najedź na link | PRAWY przycisk myszy | wybrać ZAPISZ JAKO

Wykaz zagadnień obowiązujących do przyznania świadectwa "Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji".

I Dezynfekcja
1) Podstawowe wiadomości z mikrobiologii .
2) Drobnoustroje - budowa, rozmnażanie, metabolizm, zagrożenia
a) priony,
b) wirusy i riketsje,
c) bakterie,
d) grzyby.
3) Podstawowe pojęcia z epidemiologii i epizoocjologii.
4) Zakażenia , drogi szerzenia się chorób zakaźnych i pasożytniczych.
5) Dezynfekcji i sterylizacja - technika i metody.
6) Charakterystyka preparatów dezynfekcyjnych
a) klasyfikacja wg substancji aktywnych,
b) mechanizm działania,
c) toksyczność.
d) zagrożenia dla środowiska
7) Czynniki warunkujące skuteczność dezynfekcji.
8) Dezynfekcja w zakładach służby zdrowia.
9) Dezynfekcja w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych, zagrożeń bioterrorystycznych, powodzi.
10) Dezynfekcja wody .
11) Mycie , dezynfekcja w produkcji i przetwórstwie spożywczym - procedury.
12) Dezynfekcja w budynkach inwentarskich.

II Dezynsekcja
1) Podstawowe wiadomości o stawonogach - klasyfikacja, budowa, rozmnażanie, identyfikacja
2) Stawonogi (insekty i pajęczaki) jako szkodniki- zagrożenie.
3) Dezynsekcja - metody, przygotowanie obiektu.
4) Fumigacja - jako specjalna metoda dezynsekcji, przygotowanie obiektu i oddanie
po zabiegu.
5) Charakterystyka preparatów dezynsekcyjnych
a) klasyfikacja wg substancji aktywnych,
b) mechanizm działania
c) toksyczność.
d) zagrożenia dla środowiska

III Deratyzacja
1) Podstawowe wiadomości o gryzoniach - morfologia, rozmnażanie, zagrożenia, szkodliwe gatunki.
2) Dratyzacja - metody
3) Charakterystyka preparatów deratyzacyjnych
a) klasyfikacja wg substancji aktywnych,
b) mechanizm działania
c) toksyczność.


IV Ochrona obiektów przed innymi szkodnikami

V Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami IPM

VI Rola DDD w systemach jakości.

VII Aparatura i sprzęt w DDD

VIII BHP w DDD

IX Regulacje prawne w działalności zakładów DDD.